دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و شش ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Venture

  [ˈventʃər]

Noun

a daring undertaking; an attempt to make money by taking business risks OR a business project or activity, especially one that involves taking risks

مخاطره، جرات، معامله‌ی قماری، داد و ستد مخاطره‌آمیز، کار الله بختی، ریسک، سیج، سیج‌گیری، سیج‌پذیری، داد و ستد سیجی

Synonyms

undertaking, project, enterprise, chance, campaign, risk, operation, activity, scheme, task, mission, speculation, gamble, adventure, exploit, pursuit, fling, hazard, crusade, endeavour

Examples

Ulysses was a man who would not reject any venture, no matter how dangerous.

«اولیس‌» مردی بود که‌ هیچ‌ کار مخاطره آمیزی را، هر چند خطرناك، رد نمی‌کرد.

John Jacob Astor made his fortune by a lucky venture in animal furs.

«ژان ژاکوب آستر» ثروت خود را از طریق‌ معامله‌ای خوش اقبال در کار پوست‌ حیوانات بدست‌ آورد.

He lost his fortune in two stock ventures.

ثروت خود را در دو معامله‌ی مخاطره آمیز سهام از دست داد.

Venture

  [ˈventʃər]

Verb

to dare; to expose to risk OR to go somewhere even though you know that it might be dangerous or unpleasant AND to risk losing something valuable or important if you are not successful at something

جرأت کردن، در معرض خطر قرار دادن، معامله‌ی قماری کردن، سیج کردن، خطر کردن، سیج‌گیری کردن، ریسک کردن، به مخاطره انداختن، به آب و آتش زدن، سیجیدن، به خطر انداختن

to say or do something in a careful way, especially because it might upset or offend somebody

(با جرات) عمل کردن، جرات کردن، یارا داشتن، یاراییدن

Synonyms

go, travel, journey, set out, wander, stray, plunge into, rove, set forth, dare, presume, have the courage to, be brave enough, hazard, go out on a limb, take the liberty, stick your neck out, go so far as, make so bold as, have the temerity or effrontery or nerve, put forward, offer, suggest, present, air, table, advance, propose, volunteer, submit, bring up, postulate, proffer, , broach, posit, moot, propound, dare to say

Examples

Medics venture their lives to save wounded soldiers.

پزشکان جانشان را برای نجات سربازان مجروح به‌ مخاطره می‌اندازند.

To venture an opinion

یارای ابراز عقیده را داشتن

To venture a storm

یارای برخورد با توفان را داشتن

I venture to say that 9000 people were present.

به جرات می‌توانم بگویم که نه‌هزار نفر آنجا بودند.

He ventured his capital in fur trade.

او سرمایه‌ی خود را در تجارت خز به مخاطره انداخت.

The man who ventured his life to save a drowning child.

مردی که برای نجات کودک مغروق جان خود را به خطر انداخت.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>