دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Verse

  [vɜːrs]

Noun

writing that is arranged in lines, often with a regular rhythm or pattern of rhyme AND a group of lines that form a unit in a poem or song AND poetry

نظم، شعر، چامه، سرواد، مصراع، خط، به نظم در آمده، منظوم، شعری

any one of the short numbered divisions of a chapter in the Bible

آیه

Synonyms

poetry, poems, lyrics, rhyme, balladry, poesy, versification, stanza, section, stave, canto, part, poem, rhyme, ode, lyric, composition, ballad, sonnet

Examples

The verse from the Bible which my father quoted most frequently was, "Love thy neighbor as thyself."

آیه‌ای که‌ اغلب‌ پدرم از کتاب مقدس نقل‌ می‌کرد این‌ بود، “همسایه‌ات را مثل‌ خودت دوست‌ بدار.“

Several verses of a religious nature were contained in the document.

چند بیت‌ شعر با ماهیت‌ مذهبی‌ در آن سند وجود داشت‌.

Though it is not always easy to comprehend, Shakespeare’s verse has merit that is worth the toil.

با اینکه‌ فهم‌ اشعار شکسپیر همیشه‌ ساده نیست‌، ولی‌ این‌ خوبی‌ را دارد که‌ به‌ زحمتش‌ می‌ارزد.

Free verse

شعر آزاد

Shakespearean verse

شعر شکسپیر

A verse translation of Shahnameh

ترجمه‌ی منظوم شاهنامه

Nezamy turned that story into verse.

نظامی آن داستان را به نظم درآورد.

The first verse of the first chapter of Genesis

آیه‌ی اول فصل اول کتاب پیدایش (انجیل)

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>