دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس چهل و یک ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Vertical

  [ˈvɜːrtɪkl]

Noun

a straight line or position from top to bottom or bottom to top

خط عمود، خط هچ

Synonyms

upright, sheer, perpendicular, straight (up and down), erect, plumb, on end, precipitous, vertiginous, bolt upright

Antonyms

level, flat, horizontal, plane, prone

Examples

The wall is several degrees off the vertical.

دیوار چندین درجه از عمود فاصله دارد.

The columns incline several degrees away from the vertical.

ستون ها چندین درجه از خط عمود فاصله دارد.

The tower now leans about 15 degrees from the vertical.

برج اکنون حدود 15 درجه از خط عمود متمایل شده است.

Vertical

  [ˈvɜːrtɪkl]

Adjective

straight up and down with reference to the horizon, for example, a vertical line OR (of a line, pole, etc.) going straight up or down from a level surface or from top to bottom in a picture, etc.

مستقیم‌ از بالا و پایین‌ مثلاً خط‌ عمودی، قائم، عمودی، هج، هجین، هچ، عمود

Synonyms

perpendicular, plumb, upright

Examples

It wasn't easy to get the drunken man into a vertical position.

سرپا نگه‌ داشتن‌ مرد مست‌ کار دشواری بود.

The way to vote for your candidate is to pull the lever from the horizontal position to the vertical position.

شیوه ی رأی دادن به‌ نامزد انتخاباتی‌ خود، این‌ است‌ که‌ اهرم را از حالت‌ افقی‌ به‌ حالت‌ عمودی تغییر دهی‌.

A circle surrounding a vertical line that ends in an inverted V is the well-known peace symbol.

دایره محاطی‌ بر یک‌ خط‌ عمودی که‌ به‌ حرف وارونه‌ V منتهی‌ می‌شود، نماد مشهور صلح‌ است‌.

A vertical line

خط عمود

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>