دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل و سه ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Vestige

  [ˈvestɪdʒ]

Noun

a small part of something that still exists after the rest of it has stopped existing

رد، باقیمانده، (جمع) بقایا، اثر، نشانه، بازمانه

Synonyms

remnant, remains, trace, relic, track, token, remainder, residue, sign, hint, scrap, evidence, indication, suspicion, glimmer

Examples

Vestiges of past civilizations

بقایای تمدن‌های گذشته

The vestiges of that ancient palace

بازمانه‌های آن کاخ کهن

There was no vestige of hope in her face.

در چهره‌ی او اثری از امید وجود نداشت.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>