دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس چهاردهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Vicious

  [ˈvɪʃəs]

Adjective

violent and cruel in a way that hurts someone physically

شریرانه، شرارت‌آمیز، بدجنسانه، خباثت‌آمیز، بدخواهانه، بد، بدخیم، خطرناک

very unkind in a way that is intended to hurt someone’s feelings or make their character seem bad

خبیث، بدجنس، بدنهاد، شرور، بی‌رحم، پست

unpleasantly strong or severe

شدید، ستهم، سخت، جانانه، جانفرسا

Synonyms

savage, brutal, violent, bad, dangerous, foul, cruel, ferocious, monstrous, vile, atrocious, diabolical, heinous, abhorrent, barbarous, fiendish, depraved, corrupt, wicked, infamous, degraded, worthless, degenerate, immoral, sinful, debased, profligate, unprincipled, malicious, vindictive, spiteful, mean, cruel, venomous, bitchy, defamatory, rancorous, backbiting, slanderous

Antonyms

kind, friendly, gentle, tame, playful, docile, good, upright, honourable, virtuous, complimentary, appreciative, congratulatory

Examples

Liza was unpopular because she was vicious to people she had just met.

«لیزا» نامطلوب بود، زیرا به‌ هرکسی‌ که‌ تازه آشنا شده بود پستی‌ نشان داده بود.

The vicious editor published false stories about people he disliked.

ویراستار بدجنس‌ درباره ی افرادی که‌ از آنها تنفر داشت‌، داستان های دروغ چاپ می‌کرد.

Mr. Voss was reluctant to talk about his vicious pit bull.

آقای «واس» مایل‌ نبود درباره ی سگ‌ پیت‌ بول شرور خود صحبت‌ کند.

A vicious tumor

یک غده‌ی بدخیم

A vicious rumor

یک شایعه‌ی بدخواهانه

Stalin's vicious policies

سیاست‌های شریرانه‌ی استالین

A vicious stepmother

نامادری بدجنس

A vicious rainstorm

توفان و باران شدید

A vicious blow to the head

یک ضربه‌ی جانانه به سر

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>