دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس چهاردهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Violent

  [ˈvaɪələnt]

Adjective

involving or caused by physical force that is intended to hurt or kill somebody AND showing or caused by very strong emotion

خشونت‌آمیز، خشن، آشوب‌آمیز، پر خشونت

very strong and sudden

(بسیار) شدید، ستهم، سخت

(of a color) extremely bright

(رنگ و غیره) بسیار درخشان، جلف، زننده

Synonyms

brutal, aggressive, savage, wild, rough, fierce, bullying, cruel, vicious, destructive, ruthless, murderous, maddened, berserk, merciless, bloodthirsty, homicidal, pitiless, hot-headed, thuggish, maniacal, hot-tempered, sharp, hard, powerful, forceful, strong, fierce, fatal, savage, deadly, brutal, vicious, lethal, hefty, ferocious, death-dealing, intense, acute, severe, biting, extreme, painful, harsh, excruciating, agonizing, inordinate

Antonyms

gentle, peaceful, mild, quiet, calm, composed, rational, sane, serene, placid, well-behaved, unruffled

Examples

Carefully, very carefully, we approached the violent man.

با احتیاط، خیلی‌ با احتیاط به‌ آن مرد خشن‌ نزدیک‌ شدیم‌.

Violent behavior is prohibited on school grounds.

رفتار خشونت‌ آمیز در محوطه‌ی مدرسه‌ ممنوع است‌.

Vernon had a tendency to be violent when someone angered him.

هر وقت‌ کسی‌ «ورنون» را عصبانی‌ می‌کرد به‌ خشونت‌ گرایش‌ پیدا می‌کرد.

A violent storm

توفان شدید

A violent noise

یک صدای شدید

Violent pain

درد شدید

The enemy's violent attacks

حملات شدید دشمن

A violent death

مرگ همراه با خشونت

A violent criminal

یک جنایتکار خشن

A violent movie

یک فیلم پرخشونت

He laid violent hands on his own mother.

او مادر خود را کتک زد.

The violent behavior of some youth gangs

رفتار خشونت‌آمیز برخی گروه‌های جوانان

The violent red of the setting sun

سرخی درخشان خورشید هنگام غروب (کردن)

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>