دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سوم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Visible

  [ˈvɪzəbl]

Adjective

able to be seen OR that can be seen

مرئی، قابل رویت، دیدپذیر، پیدا، دیده‌شدنی، دیدنی

that is obvious enough to be noticed

چشمگیر، آشکار، پدیدار، آفتابی، انگشت‌نما، مشهود

Synonyms

perceptible, noticeable, observable, clear, obvious, plain, apparent, bold, patent, to be seen, evident, manifest, in sight, in view, conspicuous, unmistakable, palpable, discernible, salient, detectable, not hidden, distinguishable, unconcealed, perceivable, discoverable, anywhere to be seen

Antonyms

hidden, concealed, invisible, obscured, unseen, imperceptible, unnoticeable

Examples

The ship was barely visible through the dense fog.

کشتی‌ در میان مه‌ غلیظ‌ به‌ سختی‌ پیدا بود.

Before the stars are visible, the sky has to become quite dark.

قبل‌ از این‌ که‌ ستاره‌ها قابل‌ رویت‌ شوند، آسمان باید کاملاً تاریک‌ شود.

You need a powerful lens to make some germs visible.

به‌ یک‌ عدسی‌ قوی نیاز داری تا بعضی‌ از میکروب‌ها را رویت‌ کنی‌.

A visible object

شی قابل رویت

The visible universe

جهان مرئی

The ship was barely visible on the horizon.

به سختی می‌شد کشتی را در افق دید.

The peak of Damavand is visible from Tehran.

از تهران می‌توان قله‌ی دماوند را دید.

He has no visible means of support.

وسیله‌ی امرار معاش آشکاری ندارد.

The Bakhtiaries' native costumes made them highly visible in Tehran.

جامه‌های بومی (یا محلی) بختیاری‌ها آنها را در تهران انگشت‌نما می‌کرد.

He used to become visible only when there was nothing important to do.

فقط هنگامی که کار مهمی برای انجام دادن وجود نداشت آفتابی می‌شد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>