دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهل ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Vitiate

  [ˈvɪʃieɪt]

Verb

to destroy or reduce the effect of something

ناقص کردن، معیوب کردن، دچار ضلالت کردن، گمراه کردن، پست کردن

to make legally defective or invalid; invalidate

(قرارداد یا سند و غیره) بی‌اعتبار کردن، لغو کردن، باطل کردن

Synonyms

spoil, mar, undermine, impair, injure, harm, devalue, water down, blemish, invalidate, corrupt, contaminate, pollute, pervert, blight, taint, sully, deprave, debase, defile

Examples

He is vitiated by luxury.

تجملات او را فاسد کرده است.

Fraud vitiates a contract.

تقلب موجب ابطال قرارداد می‌شود.

Exaggeration has vitiated his style of writing.

مبالغه سبک نگارش او را معیوب کرده است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>