دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ واژه‌های ۱۱۰۰ درس سی و دو ۵۰۴ هفته بیست و چهار ۱۱۰۰ هفته بیست و هشت ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Vulnerable

  [ˈvʌlnərəbl]

Adjective

capable of being injured; open to attack, sensitive to criticism, influences, etc. OR weak and easily hurt physically or emotionally

آسیب‌ پذیر، در معرض حمله‌، حساس به‌ انتقاد، اثرات و غیره، زخم‌پذیر، صدمه‌پذیر، تک پذیر، حمله‌پذیر، انتقادپذیر، حساس، بی‌دفاع، ضعیف، بی‌پناه

Synonyms

liable, open, prone, subject, susceptible, susceptive, assailable, attackable, pregnable, vincible, naked, on the line, on-the-spot, out on a limb, sitting duck, sucker, tender, thin-skinned, unguarded, unprotected

Examples

Achilles was vulnerable only in his heel.

«آشیل‌» فقط‌ از ناحیه‌ی پاشنه‌اش آسیب‌ پذیر بود.

The investigator’s nimble mind quickly located the vulnerable spot in the defendant’s alibi.

ذهن‌ تیز بین‌ بازرس، نقطه‌ ضعف‌ دستاورد متهم‌ را به‌ سرعت‌ شناسایی‌ کرد.

A vulnerable target for thieves is a solitary traveler.

یک‌ مسافر تنها، هدف آسیب‌ پذیری برای سارقین‌ است‌.

A vulnerable garrison

یک پادگان آسیب‌پذیر

A vulnerable statement

یک اظهار انتقادپذیر

These plants are delicate and highly vulnerable to frost.

این گیاهان حساس هستند و در برابر سرما بسیار آسیب پذیر هستند.

Abuse from his father as a child had left him feeling vulnerable as an adult.

آزار پدرش در کودکی باعث شده بود که او در بزرگسالی احساس آسیب پذیری کند.

The candidates want people to believe that they are strong and not vulnerable.

نامزدهای [انتخابات] می خواهند مردم گمان کنند که آنها افرادی نیرومندند نه آسیب پذیر.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>