دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و سه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Wad

  [wɑːd]

Noun

small, soft mass OR ​a mass of soft material, used for blocking something or keeping something in place

توده نرم و کوچک‌، (پنبه یا کاغذ و غیره) گلوله، مچاله، دسته،لوله، نواله، چونه، قلمبه

​a thick pile of pieces of paper, paper money, etc. folded or rolled together

یک دسته اسکناس

Synonyms

bundle, roll, bankroll, pocketful, mass, ball, lump, hunk, piece, block, plug, chunk, twist, chew, quid

Examples

To decrease the effects of the pressure, the diver put wads of cotton in his ears.

غواص برای کاهش‌ اثرات فشار، توده های کوچکی‌ از پنبه‌ را در گوش هایش‌ قرار داد.

The officer challenged George to explain the wad of fifty dollars which he had in his pocket.

افسر پلیس‌ «جورج» را به‌ چالش‌ کشید تا در مورد بسته‌ی ٥٠ دلاری که‌ در جیبش‌ داشت‌، توضیح‌ دهد.

A wad of crumpled papers

یک مشت کاغذ مچاله شده

A wad of chewing gum

یک قلمبه آدامس

A wad of dirty bank notes

یک دسته اسکناس کثیف

A wad of chewing tobacco

یک قلمبه تنباکوی جویدنی

A wad of old letters

یک دسته نامه‌های قدیمی

The bottle-tops were stopped with wads of cotton.

سر بطری ها را با گلوله هایی از پنبه بسته بودند.

Wad

  [wɑːd]

Verb

to roll or crush into a small mass OR to fold or press something into a tight wad

مچاله کردن، گلوله کردن، لوله کردن، قلمبه کردن

to fill something with soft material to make it warmer or to protect it

چپاندن، تپاندن

Synonyms

compact, pack, bundle, chock up, cram, jampack, ram, jam

Examples

Because the automatic firing mechanism was defective, the hunter had to wad the powder into the gun by hand.

چون قسمت‌ آتش‌ زای تفنگ‌ معیوب بود، شکارچی‌ مجبور شد که‌ باروت را با دستش‌ در داخل‌ تفنگ‌ بفشارد.

To wad putty into a crack

زاموسقه (زاماسکه) در درزی چپاندن

I took off my shirt and wadded it up.

پیراهن خود را در آوردم و آن را گلوله کردم.

He gave the driver a wadded bill.

یک اسکناس مچاله شده به راننده داد.

The boys wadded their paper napkins into small balls.

پسرها دستمال کاغذی‌های خود را مچاله کردند و به صورت گلوله‌های کوچک در آوردند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>