دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و یک ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Weary

  [ˈwɪri]

Adjective

very tired, especially after you have been working hard or doing something for a long time

خسته، کسل، وامانده، فرسوده

making you feel tired or bored

خسته کننده، زننده، ناخوشایند، ملالت‌آور

no longer interested in or enthusiastic about something

بیزار

Synonyms

tired, exhausted, drained, worn out, spent, done in, flagging, all in, fatigued, wearied, sleepy, fagged, whacked, jaded, drooping, knackered, drowsy, clapped out, enervated, ready to drop, dog-tired, zonked, dead beat, asleep or dead on your feet, fed up, bored sick, discontented, impatient, indifferent, jaded, sick and tired, browned-off, tiring, taxing, wearing, arduous, tiresome, laborious, irksome, wearisome, enervative

Antonyms

fresh, stimulated, lively, refreshed, energetic, invigorated, full of beans, full of get-up-and-go, patient, excited, amused, forbearing, exciting, refreshing, invigorating

Examples

l am weary of debating the same topic all day.

از اینکه‌ تمام روز روی یک‌ موضوع بحث‌ کنم‌ بیزارم.

The farmer grew weary of bringing in the harvest every year for the past forty summers.

کشاورز از برداشت‌ محصول سالانه‌ در چهل‌ تابستان گذشته‌ خسته‌ شد.

Let me rest my weary bones here before the march commences.

اجازه بده قبل‌ از اینکه‌ راهپیمایی‌ شروع شود تن‌ خسته‌ام اینجا استراحت‌ کند.

Weary work

کار خسته کننده

His weary explanation

توضیح ملال‌انگیز او

I am weary of his jokes.

از شوخی‌های او خسته شده‌ام.

Weary miners walking home.

معدنچی‌های خسته‌ای که پای پیاده به منزل می‌رفتند.

People grew weary of that useless war.

کم کم مردم از آن جنگ بیهوده بیزار شدند.

Weary

  [ˈwɪri]

Verb

to make somebody feel tired

خسته کردن یا شدن، فرسوده کردن

to lose your interest in or enthusiasm for something

از چیزی (یا کسی) خسته شدن، بیزار شدن

Synonyms

drain, fatigue, jade, tire, wear, wear down, wear out

Examples

Anxieties that wearied his mind.

نگرانی‌هایی که فکرش را خسته می‌کرد.

She soon wearied of his stories.

خیلی زود از داستان های او خسته شد.

She was wearied by the constant questions.

پرسش‌های مداوم او را خسته کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>