دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس سی و هشت ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Wobble

  [ˈwɑːbl]

Verb

to move from side to side in an unsteady way; to make something do this

لقاندن، لرزان کردن، تکان دادن، لق بودن، سست بودن، لرزان بودن، مرتعش بودن، خراشیدن

to go in a particular direction while moving from side to side in an unsteady way

(مثلا در راه رفتن) تلوتلو خوردن، لمبر خوردن

to hesitate or lose confidence about doing something

مردد بودن، تردید کردن، این دست و آن دست کردن، دودل بودن، نسان کردن

Synonyms

shake, rock, sway, tremble, quake, waver, teeter, totter, seesaw, tremble, vibrate, hesitate, fluctuate, dither, be undecided, vacillate, shillyshally, be unable to make up your mind, swither

Examples

Little Perry thrust his feet into the oversized shoes and wobbled over to the table.

«پری» کوچولو پاهایش‌ را در کفش‌های بسیار بزرگ فرو کرد و به‌ سمت‌ میز تلوتلو خورد.

A baby wobbles when it begins to walk alone.

هنگامی‌ که‌ نوزادی به‌ تنهایی‌ شروع به‌ راه رفتن‌ می‌کند، تلوتلو می‌خورد.

Lacking experience on the high wire, the clown wobbled along until he reached the safety of the platform.

از آنجایی‌ که‌ دلقک‌ تجربه‌ی راه رفتن‌ روی سیم‌های بلند را نداشت‌، تمام مسیر را تلوتلو خورد تا به‌ سکوی امن‌ رسید.

Jelly wobbles

لرزانک (ژله) می‌لرزد.

His voice wobbled.

صدایش مرتعش بود.

The chair's legs wobble.

پایه‌های صندلی لق هستند.

I was so scared my legs were wobbling.

آن قدر ترسیده بودم که پاهایم می‌لرزیدند.

Don't wobble the table; I am trying to write

میز را تکان نده; دارم سعی می‌کنم چیز بنویسم.

Ducks went wobbling by along the shore.

اردک‌ها لمبر خوران در راستای کرانه حرکت می‌کردند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>