دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته یازدهم ۱۱۰۰
5 از 3 امتیاز

Zealous

  [ˈzeləs]

Adjective

showing great energy and enthusiasm for something, especially because you feel strongly about it

مشتاق، خواهان، علاقمند، غیرتمند، متعصب، جان‌فشان، پرشور

Synonyms

enthusiastic, passionate, earnest, burning, spirited, keen, devoted, eager, militant, ardent, fanatical, fervent, impassioned, rabid, fervid

Antonyms

indifferent, apathetic, unenthusiastic, cold, cool, low-key, lacklustre, listless, languorous, lackadaisical, torpid, unimpassioned, half-hearted

Examples

A zealous preacher

یک واعظ پرشور

Zealous political activists

فعالان سیاسی غیور

No one was more zealous than Neil in supporting the proposal.

هیچ کس اشتیاق بیشتری از "نیل" در حمایت از این پیشنهاد نداشت.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>