نام دسته:
هفته بیست و یک ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Nirvana

3

Noun

 • 1402/05/18

Nurture

1

Noun, Verb

 • 1402/05/18

Materialism

1

Noun

 • 1402/05/18

Salvation

1

Noun

 • 1402/05/18

Bona fide

5

Adjective

 • 1402/05/18

Metamorphosis

1

Noun

 • 1402/05/17

Disciple

2

Noun

 • 1402/05/17

Desultory

1

Adjective

 • 1402/05/17

Ascetic

7

Noun, Adjective

 • 1402/05/17

Penance

1

Noun

 • 1402/05/17

Decadence

2

Noun

 • 1402/05/17

Supplication

2

Noun

 • 1402/05/17

Destitution

3

Noun

 • 1402/05/17

Lush

1

Noun, Adjective, ...

 • 1402/05/17

Fulsome

1

Adjective

 • 1402/05/14

Obsequious

1

Adjective

 • 1402/05/14

Opulence

1

Noun

 • 1402/05/14

Indoctrinate

1

Verb

 • 1402/05/14

Scion

1

Noun

 • 1402/05/14

Ponder

13

Verb

 • 1402/12/16