دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و یک ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Disciple

  [dɪˈsaɪpl]

Noun

​a person who believes in and follows the teachings of a religious or political leader

پیرو، مرید، شاگرد، پسوا

​(according to the Bible) one of the people who followed Jesus Christ and his teachings when he was living on earth, especially one of the twelve apostles

پیرو حضرت عیسی، حواری

Synonyms

follower, student, supporter, pupil, convert, believer, partisan, devotee, apostle, adherent, proselyte, votary, catechumen

Antonyms

leader, teacher, master, guru, swami

Examples

One of Christ's disciples

یکی از حواریون مسیح

Plato was one of the disciples of Socrates.

افلاطون یکی از مریدان سقراط بود.

In my youth, I was a disciple of Sartre.

من در جوانی پیرو (تعالیم) سارتر بودم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>