دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و یک ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Materialism

  [məˈtɪriəlɪzəm]

Noun

the belief that money, possessions and physical comforts are more important than spiritual values

مادیت، ماده گرایی، ماده پرستی، پول پرستی

the belief that only material things exist

فلسفه‌ی اصالت ماده، ماتریالیسم

Synonyms

philistinism, physicalism

Examples

We live in a time of crass materialism.

ما در زمان ماده گرایی احمقانه ای زندگی می‌کنیم.

Our civilization remains enslaved to materialism.

تمدن ما همچنان اسیر ماده گرایی است.

Materialism represents the triumph of theory over experience.

ماتریالیسم نشان دهنده پیروزی تئوری بر تجربه است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>