نام دسته:
درس هجدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Ingenious

3

Adjective

 • 1402/10/17

Lubricate

10

Verb

 • 1402/10/17

Economical

10

Adjective

 • 1402/10/17

Rave

20

Noun, Adjective, ...

 • 1402/10/17

Horrid

14

Adjective

 • 1402/10/16

Reckless

6

Adjective

 • 1402/10/16

Manipulate

10

Verb

 • 1402/10/16

Nimble

9

Adjective

 • 1402/10/16

Budget

14

Noun, Adjective, ...

 • 1402/10/16

Glance

8

Noun, Verb

 • 1402/10/16

Pedestrian

10

Noun, Adjective

 • 1402/10/16

Tragedy

7

Noun

 • 1402/10/16