دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هجدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Pedestrian

  [pəˈdestriən]

Noun

person who goes on foot; walker OR ​a person walking in the street and not travelling in a vehicle

شخصی‌ که‌ پیاده می‌رود، عابر پیاده، پی سپار، پیاده، وابسته به پیاده‌ها

Synonyms

walker, foot-traveller, footslogger

Antonyms

driver, motorist

Examples

After driving a bus all day, Norris liked to be a pedestrian and take long, casual walks in the evening.

«نوریس‌» بعد از رانندگی‌ با اتوبوس در تمام روز، دوست‌ داشت‌ پیاده شود و پیاده روی طولانی‌ و راحتی‌ را در وقت‌ غروب انجام دهد.

The police say it is urgent that pedestrians stay on the sidewalk.

پلیس‌ می‌گوید ضروری است‌ که‌ عابران پیاده در پیاده روها بمانند.

I don't doubt that a pedestrian can get places faster than a car in downtown traffic.

شک‌ ندارم که‌ عابران پیاده می‌توانند در ترافیک‌ مرکز شهر سریع‌ تر از اتومبیل‌ به‌ مقصد برسند.

A pedestrian bridge

پل ویژه‌ی عابران پیاده

A pedestrian journey

مسافرت پیاده

Pedestrians are not allowed to walk in the middle of the road.

پیاده‌ها اجازه ندارند در وسط جاده راه بروند.

Pedestrian

  [pəˈdestriən]

Adjective

without any imagination or excitement; boring

(به ویژه سبک ادبی یا سخنگویی) بی روح، عاری از لطف و گیرایی، مبتذل، پیش پا افتاده

Synonyms

arid, aseptic, colorless, drab, dry, dull, earthbound, flat, flavorless, lackluster, lifeless, lusterless, matter-of-fact, prosaic, spiritless, sterile, stodgy, unimaginative, uninspired

Examples

The curriculum is narrow and pedestrian.

برنامه درسی محدود و عاری از لطف و گیرایی است.

It is a factual and somewhat pedestrian program.

این یک برنامه واقعی و تا حدودی پیش پا افتاده است.

His drawing is pedestrian, although his mind is not.

نقاشی او بی روح است، اگرچه ذهنش اینطور نیست.

Most of his short stories are quite pedestrian and flat.

اکثر داستان‌های او معمولی و خسته کننده‌اند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>