دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هجدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Economical

  [ˌiːkəˈnɑːmɪkl - ˌekəˈnɑːmɪkl]

Adjective

providing good service or value in relation to the amount of time or money spent

مقرون به صرفه، صرفه جویانه

​using no more of something than is necessary

(سبک نگارش) موجز، کوته‌وار، فشرده گوی

​not spending more money than necessary

صرفه جو، کم مصرف، کم گسار، مقتصد

Synonyms

economic, fair, cheap, reasonable, modest, low-priced, inexpensive, thrifty, sparing, careful, prudent, provident, frugal, parsimonious, scrimping, economizing, efficient, sparing, cost-effective, money-saving, time-saving, work-saving, unwasteful

Antonyms

expensive, unprofitable, exorbitant, generous, lavish, extravagant, wasteful, profligate, spendthrift, imprudent, uneconomical, unthrifty, extravagant, wasteful

Examples

I find it economical to shop in the large supermarkets.

من‌ متوجه‌ شدم که‌ خرید از سوپرمارکت‌های بزرگ مقرون به‌ صرفه‌ است‌.

Marissa was praised for her economical management of the budget.

«ماریسا» به‌ خاطر مدیریت‌ مقتصدانه‌ی بودجه‌ ستایش‌ شد.

The President made Congress aware of the need to be more economical.

رئیس‌ جمهور، کنگره را از نیاز به‌ صرفه‌ جویی‌ بیشتر آگاه ساخت‌.

An economical style

سبک موجز

She is a very economical housewife.

او خانه دار بسیار صرفه جویی است.

An economical way of using fuel

روش صرفه جویانه مصرف سوخت

Sea transportation is the most economical.

حمل و نقل دریایی از همه ارزان تر است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>