دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته هجدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Accommodate

  [əˈkɑːmədeɪt]

Verb

to change your behavior so that you can deal with a new situation better

وفق دادن، سازگار کردن، جور کردن، هم‌ساز کردن، تعدیل و منطبق کردن یا شدن

to provide somebody with a room or place to sleep, live or sit

جا دادن، منزل دادن، جا داشتن برای، پذیرایی کردن

to help somebody by doing what they want

در اختیار (کسی) قرار دادن، فراهم کردن، آماده کردن، تهیه کردن، همراهی کردن، مساعدت کردن

Synonyms

adapt, match, fit, fashion, settle, alter, adjust, modify, compose, comply, accustom, reconcile, harmonize, hold, take, seat, contain, have a capacity for, house, put up, take in, lodge, board, quarter, shelter, entertain, harbour, cater for, billet, help, support, aid, encourage, assist, befriend, cooperate with, abet, lend a hand to, lend a helping hand to, give a leg up to

Examples

to accommodate oneself to changes

خود را با تغییرات وفق دادن

I was accommodated with all the means of comfort.

تمام وسایل آسایش را برایم فراهم آوردند.

This table can accommodate six people.

این میز برای شش نفر جا دارد.

This hotel did not accommodate the guests well.

این هتل از مهمانان به خوبی پذیرایی نکرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>