نام دسته:
هفته هجدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Barometer

7

Noun

 • 1402/05/9

Conjugal

1

Adjective

 • 1402/05/9

Peregrination

1

Noun

 • 1402/05/9

Itinerant

1

Noun, Adjective

 • 1402/05/9

Tortuous

1

Adjective

 • 1402/05/9

Latent

1

Adjective

 • 1402/05/8

Romp

1

Noun, Verb

 • 1402/05/8

Buff

4

Noun, Adjective, ...

 • 1402/05/8

Inherent

2

Adjective

 • 1402/05/8

Deem

1

Verb

 • 1402/05/8

Irrelevant

1

Adjective

 • 1402/05/8

Crave

1

Verb

 • 1402/05/8

Urbane

1

Adjective

 • 1402/05/8

Myriad

1

Noun, Adjective

 • 1402/05/8

Veneer

1

Noun, Verb

 • 1402/05/8

Innate

2

Adjective

 • 1402/05/7

Accommodate

8

Verb

 • 1402/05/7

Modify

1

Verb

 • 1402/05/7

Abortive

6

Adjective

 • 1402/05/7