دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هفدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Aware

  [əˈwer]

Adjective

knowing; realizing OR knowing or realizing something AND (used with an adverb) interested in and knowing about something, and thinking it is important

آگاه، باخبر، مطلع، ملتفت، با اطلاع

Synonyms

informed, enlightened, knowledgeable, learned, expert, versed, up to date, in the picture, plugged-in, in the know, erudite, well-read, au fait, in the loop, well-briefed, au courant, clued-up, knowing about, familiar with, conscious of, wise to, alert to, mindful of, acquainted with, alive to, awake to, privy to, hip to, appreciative of, attentive to, conversant with, apprised of, cognizant of, sensible of

Antonyms

unaware, ignorant, oblivious, unfamiliar with, insensible, unknowledgeable

Examples

Donna was aware of her tendency to exaggerate.

«دونا» از گرایش‌ به‌ اغراق کردن آگاه بود.

It was some time before the police became aware of the brawl which was taking place on the street.

مدتی‌ طول کشید تا پلیس‌ از دعوایی‌ که‌ در خیابان رخ داده بود آگاه شد.

The only way to gain knowledge is to be aware of everything around you.

تنها راه کسب‌ دانش‌ این‌ است‌ که‌ از هر چیزی که‌ در اطراف شما رخ می‌دهد آگاه باشید.

To be aware of a fact

به واقعیتی آگاه بودن

As far as I am aware...

تا آنجایی‌که من آگاهی دارم (آگاهم)...

He was so drunk that he wasn't aware of where he was.

آنقدر مست بود که نمی‌دانست کجاست.

Young people are very environmentally aware.

جوانان نسبت به محیط زیست بسیار آگاه هستند.

People are becoming more politically and socially aware.

مردم از لحاظ سیاسی و اجتماعی آگاه تر می شوند.

Food manufacturers are dealing with increasingly aware consumers.

تولیدکنندگان مواد غذایی بطور فزاینده ای با مصرف کنندگان آگاه سر و کار دارند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>