نام دسته:
درس هفدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Opt

15

Verb

 • 1402/10/16

Quantity

24

Noun

 • 1402/10/16

Harsh

12

Adjective

 • 1402/10/16

Nourish

9

Verb

 • 1402/10/14

Keg

14

Noun

 • 1402/10/14

Wretched

15

Adjective

 • 1402/10/14

Avoid

16

Verb

 • 1402/10/14

Misfortune

12

Noun

 • 1402/10/14

Aware

12

Adjective

 • 1402/10/14

Wary

11

Adjective

 • 1402/10/14

Addict

14

Noun

 • 1402/10/14