نام دسته:
درس هفدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Opt

10

Verb

 • 1402/10/16

Quantity

9

Noun

 • 1402/10/16

Harsh

9

Adjective

 • 1402/10/16

Nourish

8

Verb

 • 1402/10/14

Keg

7

Noun

 • 1402/10/14

Wretched

14

Adjective

 • 1402/10/14

Avoid

7

Verb

 • 1402/10/14

Misfortune

6

Noun

 • 1402/10/14

Aware

11

Adjective

 • 1402/10/14

Wary

7

Adjective

 • 1402/10/14

Addict

10

Noun

 • 1402/10/14