دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهاردهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Bias

  [ˈbaɪəs]

Noun

a strong feeling in favor of or against one group of people, or one side in an argument, often not based on fair judgement

گرایش، تمایل، انحراف، خمش، سوگیری، کژگرایی، کژی، جهت گیری، جانبداری، غرض ورزی

an interest in one thing more than others; a special ability

مهارت طبیعی، علاقه و استعداد ذاتی

the fact that the results of research or an experiment are not accurate because a particular factor has not been considered when collecting the information

(آمار) خطا، تورش

the bias of a piece of cloth is an edge cut diagonally across the threads

(خط یا سجاف یا نواره‌ی) اریب، درز اریبی، اریبی، مورب

Synonyms

prejudice, leaning, bent, tendency, inclination, penchant, intolerance, bigotry, propensity, favoritism, predisposition, nepotism, unfairness, predilection, proclivity, partiality, narrow-mindedness, proneness, one-sidedness

Antonyms

equity, equality, fairness, neutrality, objectivity, impartiality, open-mindedness

Examples

A chronic bias toward inflation

گرایش گهگیر به تورم اقتصادی

A bias toward a certain type of personality

تمایل نسبت به گونه‌ی ویژه‌ای از شخصیت

The university is more biased towards the sciences.

دانشگاه نسبت به علوم تمایل بیشتری دارد.

Leila had a marked scientific bias.

لیلا علاقه و استعداد علمی مشخصی داشت.

Biased sampling

نمونه‌برداری غیر تصادفی (سوگیرانه)

The skirt is cut on the bias.

دامن مورب بریده شده است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>