نام دسته:
هفته چهاردهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Sinecure

1

Noun

 • 1402/04/20

Bias

8

Noun, Adjective, ...

 • 1402/04/20

Singular

1

Noun, Adjective

 • 1402/04/20

Stentorian

1

Adjective

 • 1402/04/20

Stereotype

1

Noun, Verb

 • 1402/04/19

Precipitate

1

Adjective, Verb

 • 1402/04/19

Incisive

2

Adjective

 • 1402/04/19

Scurry

1

Noun, Verb

 • 1402/04/19

Lethal

1

Adjective

 • 1402/04/19

Raze

1

Verb

 • 1402/04/19

Havoc

1

Noun, Verb

 • 1402/04/19

Repulse

1

Noun, Verb

 • 1402/04/19

Mammoth

1

Noun, Adjective

 • 1402/04/19

Supine

1

Adjective

 • 1402/04/19

Relegate

1

Verb

 • 1402/04/18

Overt

1

Adjective

 • 1402/04/18

Nettle

1

Noun, Verb

 • 1402/04/18

Inveigh

1

Verb

 • 1402/04/18

Aspire

5

Verb

 • 1402/04/18

Valor

7

Noun

 • 1402/08/25