نام دسته:
هفته چهاردهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Sinecure

1

Noun

 • 1402/04/20

Bias

10

Noun, Adjective, ...

 • 1402/04/20

Singular

2

Noun, Adjective

 • 1402/04/20

Stentorian

2

Adjective

 • 1402/04/20

Stereotype

2

Noun, Verb

 • 1402/04/19

Precipitate

2

Adjective, Verb

 • 1402/04/19

Incisive

3

Adjective

 • 1402/04/19

Scurry

3

Noun, Verb

 • 1402/04/19

Lethal

1

Adjective

 • 1402/04/19

Raze

2

Verb

 • 1402/04/19

Havoc

2

Noun, Verb

 • 1402/04/19

Repulse

2

Noun, Verb

 • 1402/04/19

Mammoth

2

Noun, Adjective

 • 1402/04/19

Supine

2

Adjective

 • 1402/04/19

Relegate

3

Verb

 • 1402/04/18

Overt

2

Adjective

 • 1402/04/18

Nettle

3

Noun, Verb

 • 1402/04/18

Inveigh

2

Verb

 • 1402/04/18

Aspire

5

Verb

 • 1402/04/18

Valor

7

Noun

 • 1402/08/25