دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته هجدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Conjugal

  [ˈkɑːndʒəɡl]

Adjective

​connected with marriage and the sexual relationship between a married couple

وابسته به زناشویی، ازدواجی، زن و شوهری، زناشویی، زفافی، نکاحی

Synonyms

marital, nuptial, matrimonial, married, wedded, bridal, spousal, connubial

Examples

Conjugal rights and duties

حقوق و وظایف زناشویی

Prisoners who are permitted conjugal visits.

زندانیانی که اجازه ملاقات زناشویی دارند.

If, now, you refuse me my conjugal rights, I can go to a lawyer.

اگر ، الان من را از حقوق زناشویی ام منع کنی، من می توانم به وکیل مراجعه کنم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>