دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و سه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Forbid

  [fərˈbɪd]

Verb

to order somebody not to do something; to order that something must not be done

ممنوع کردن، اجازه ندادن، بازمان کردن، بازداری کردن، نشایست کردن، قدغن کردن

to make it difficult or impossible to do something

منع کردن، جلوگیری کردن، نگذاشتن

Synonyms

prohibit, ban, disallow, proscribe, exclude, rule out, veto, outlaw, inhibit, hinder , preclude, make illegal, debar, interdict, criminalize

Antonyms

order, let, allow, grant, bid, approve, enable, permit, sanction, license, endorse, authorize, O.K. or okay

Examples

Spitting on the floor is forbidden in public places.

تف‌ کردن روی زمین‌ در اماکن‌ عمومی‌، ممنوع است‌.

The law forbids drunken drivers to handle their autos.

قانون، رانندگان مست‌ را از رانندگی‌ اتومبیل‌ منع‌ می‌کند.

l forbid you to enter the dense jungle because of the peril which awaits you there.

به‌ خاطر خطری که‌ در انتظار توست‌، تو را از وارد شدن به‌ جنگل‌ انبوه منع‌ می‌کنم‌.

Smoking is forbidden.

استعمال دخانیات ممنوع است.

He was forbidden to leave the house.

به او اجازه نداده بودند که از خانه بیرون برود.

I forbid you to associate with him.

تو را از مصاحبت با او منع می‌کنم.

The steepness of the slope forbade ascent.

شیب زیاد سربالایی، بالا رفتن را میسر نمی‌کرد.

Women are forbidden in this club.

ورود زن‌ها به این باشگاه ممنوع است.

The doctor has forbidden him to drink alcoholic beverage.

دکتر او را از نوشیدن مشروبات الکلی منع کرده است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>