نام دسته:
درس بیست و سه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Partial

9

Adjective

 • 1402/11/1

Valiant

4

Adjective

 • 1402/11/1

Embrace

7

Noun, Verb

 • 1402/11/1

Prior

8

Noun, Adjective

 • 1402/11/1

Extract

7

Noun, Verb

 • 1402/11/1

Precaution

8

Noun

 • 1402/11/1

Proceed

5

Verb

 • 1402/11/1

Exhibit

9

Noun, Verb

 • 1402/11/1

Logical

4

Adjective

 • 1402/10/28

Forbid

5

Verb

 • 1402/10/27

Rarely

7

Adjective

 • 1402/10/27

Reptile

12

Noun

 • 1402/10/27