دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس اول ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Hardship

  [ˈhɑːrdʃɪp]

Noun

difficuIty

سختی‌، دشواری

Synonyms

adversity, calamity, catastrophe, danger, difficulty, disaster, discomfort, fatigue, grief, hazard, injury, misery, misfortune, oppression, peril, persecution, sorrow, suffering, torment, trouble, worry

Antonyms

advantage, aid, assistance, benefit, blessing, boon, calmness, cheer, comfort, contentment, delight, ease, favor, fortune, good fortune, good luck, happiness, health, help, joy, miracle, peace, pleasure, prosperity, relief, safety, security, success, wonder, compliment, entertainment, fun, mildness, plenty, praise

Examples

The fighter had to face many hardships before he became champion.

جنگجو پیش‌ از آن که‌ قهرمان شود، مجبور بود با سختی‌های زیادی روبرو شود.

Abe LincoIn was abIe to overcome one hardship after another.

«ابی‌ لینکلن‌» قادر بود بر مشکلات یکی‌ پس‌ از دیگری فائق‌ آید.

On account of hardship, Bert was Iet out of the army to take care of his sick mother.

«برت» بدلیل‌ مشکلاتش‌ اجازه یافت‌ ارتش‌ را ترک کند تا از مادر بیمارش مراقبت‌ کند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>