نام دسته:
درس اول ۵۰۴
4.3 از 7 امتیاز

Qualify

44

Verb

 • 1402/09/1

Bachelor

30

Noun

 • 1402/08/30

Unaccustomed

20

Adjective

 • 1402/08/30

Data

10

Noun

 • 1401/12/22

Gallant

12

Noun, Adjective

 • 1402/08/30

Hardship

12

Noun

 • 1401/12/22

Vacant

14

Adjective

 • 1402/08/28

Oath

11

Noun

 • 1401/12/22

Tact

20

Noun

 • 1401/12/22

Jealous

9

Adjective

 • 1402/08/28

Keen

10

Adjective, Verb

 • 1402/08/28

Abandon

37

Noun, Verb

 • 1402/08/28

Relatee

122

Noun, Verb

 • 1402/01/20

آموزش درس اول کتاب 504 | آموزش درس یک کتاب 504 | لغات درس یک کتاب 504 واژه با معنی، تلفظ و مثال | درس اول کتاب 504 واژه ضروری زبان انگلیسی | درس اول لغات پانصد و چهار با معنی و تلفظ