دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهاردهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Incisive

  [ɪnˈsaɪsɪv]

Adjective

showing clear thought and good understanding of what is important, and the ability to express this

نافذ، قاطع، حاد، صریح و روشن

Synonyms

penetrating, sharp, keen, acute, piercing, trenchant, perspicacious

Antonyms

dull, vague, dense, superficial, woolly

Examples

His incisive thought

فکر نافذ او

incisive comments/criticism/analysis

نظرات / انتقاد / تحلیل قاطع

He had a clear, incisive mind.

او ذهنی روشن و قاطع داشت.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>