دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و نه ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Inebriated

  [ɪˈniːbrieɪtɪd]

Adjective

drunk

مست، شنگول

Synonyms

drunk, wasted, tight, smashed, canned, high, flying, bombed, stoned, hammered, steaming, wrecked, out of it, plastered, blitzed, pissed, lit up, merry, bladdered, under the influence, intoxicated, tipsy, befuddled, legless, under the weather, paralytic, sozzled, steamboats, off your face, half-cut, blind drunk, high as a kite, zonked, blotto, the worse for drink, inebriate, out to it, drunk as a skunk, bacchic, in your cups, rat-arsed, Brahms and Liszt, half seas over, bevvied, three sheets in the wind, babalas, fou or fu', pie-eyed

Examples

The inebriated man became very talkative.

مرد مست شده بسیار پرحرف شد.

In her inebriated state, she was ready to agree to anything.

در حالت مستی، او آماده بود تا با هر چیزی موافقت کند.

Scott was obviously inebriated by the time the dessert was served.

اسکات آشکارا در زمان سرو دسر مست شده بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>