نام دسته:
هفته بیست و نه ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Wane

1

Noun, Verb

 • 1402/06/16

Nondescript

1

Adjective

 • 1402/06/16

Atypical

8

Adjective

 • 1402/06/16

Dilettante

2

Noun, Adjective

 • 1402/06/16

Pique

1

Noun, Verb

 • 1402/06/16

Platitude

2

Noun

 • 1402/06/14

Banal

7

Adjective

 • 1402/06/14

Garrulous

1

Adjective

 • 1402/06/14

Gusto

1

Noun

 • 1402/06/14

Indolent

1

Adjective

 • 1402/06/14

Adversary

6

Noun

 • 1402/06/14

Inebriated

1

Adjective

 • 1402/06/14

Fracas

1

Noun

 • 1402/06/14

Apathy

6

Noun

 • 1402/06/14

Exhort

1

Verb

 • 1402/06/14

Pathetic

1

Adjective

 • 1402/06/14

Bliss

4

Noun, Verb

 • 1402/06/14

Adherent

7

Noun

 • 1402/06/14

Obese

1

Adjective

 • 1402/06/14

Lithe

2

Adjective

 • 1402/06/14