دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس اول ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Keen

  [ki:n]

Adjective

sharp

تیز

eager

مشتاق

intense

شدید

sensitive

حساس

Synonyms

anxious, ardent, avid, eager, fervent, fierce, impatient, intense, acute, intense, strong, astute, discriminating, quick, sensitive, sharp, shrewd, wise

Antonyms

apathetic, calm, cool, dispassionate, indifferent, unconcerned, unenthusiastic, lethargic, dull, mild, moderate, blunt, kind, nice, soothing, sweet, foolish, ignorant, slow, stupid, unintelligent

Examples

The butcher’s keen knife cut through the meat.

چاقوی تیز قصاب داخل گوشت شد.

My dog has a keen sense of smeII.

سگ من حس بویایی قوی دارد.

BiII’s keen mind pIeased aII his teachers.

ذهن مشتاق «بیل» تمام معلمان اش را خشنود کرد.

Keen

  [kiːn]

Verb

to make a loud, high sad sound, when somebody has died

لابه کردن، زاری کردن، (با گریه و زاری) گفت

Synonyms

lament, cry, weep, sob, mourn, grieve, howl, sorrow, wail, whine, whimper, bewail

Examples

The body of Johnny was taken by his own people who keened over him.

جسد "جانی" توسط افراد خودش که لابه و زاری میکردند برده شد.

Keening his mother while kneeling at her grave.

در حالی که بر سر قبر او زانو زده بود، مادرش داشت گریه و زاری می کرد.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>