دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته هجدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Myriad

  [ˈmɪriəd]

Noun

an extremely large number of something

بسیار بسیار، فراوان، هزاران، هزارها (معمولا با: of)

Synonyms

multitude, millions, scores, host, thousands, army, sea, mountain, flood, a million, a thousand, swarm, horde

Examples

The city was beset by myriads of problems.

شهر دچار مسایل عدیده‌ای بود.

Myriads of mathematical possibilities

هزاران امکان (احتمال) ریاضی

Myriads of onlookers had gathered in the square.

هزاران نفر تماشاچی در میدان گرد آمده بودند.

The consequences of that victory were myriad.

پیامدهای آن پیروزی بسیار زیاد بودند.

God created a myriad of alchemies...

صد هزاران کیمیا حق آفرید...

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>