دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته بیست و نه ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Nondescript

  [ˈnɑːndɪskrɪpt]

Adjective

having no interesting or unusual features or qualities

(غیرقابل وصف یا رده بندی) رده ناپذیر، وصف ناپذیر، ناشناساندنی، بازگویه ناپذیر، بی ویژگی، نامشخص، بی هویت، بی بو و خاصیت، بی رنگ و آب، غیر قابل توجه، ناگیرا، پیش پا افتاده، معمولی، وازده

Synonyms

undistinguished, ordinary, dull, commonplace, unremarkable, run-of-the-mill, uninspiring, indeterminate, uninteresting, featureless, insipid, unexceptional, common or garden, mousy, characterless, unmemorable, vanilla, nothing to write home about

Antonyms

unique, unusual, extraordinary, remarkable, distinctive, memorable

Examples

A row of nondescript houses

یک ردیف خانه‌ی عاری از ویژگی

His nondescript clothes and battered hat

لباس‌های بنجل و کلاه قراضه‌ی او

It was just another night on the road in a nondescript hotel room.

فقط یک شب دیگر در جاده در یک اتاق هتلی معمولی بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>