دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هفدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Nourish

  [ˈnɜːrɪʃ]

Verb

make or keep alive and well, with food; feed OR to keep a person, an animal or a plant alive and healthy with food, etc.

با غذا سالم‌ و سرحال نگه‌ داشتن‌، (انسان و گیاه و جانور) تغذیه کردن، خوراندن، خوراک دادن، خوراک رسانی کردن، قوت دادن

develop an attitude OR to allow a feeling, an idea, etc. to develop or grow stronger

پروردن، پرورش دادن

Synonyms

feed, supply, sustain, nurture, encourage, support, maintain, promote, sustain, foster, cultivate, cherish, have, hold, entertain, harbour, cling to

Examples

A diet of nourishing food is served to every hospital patient.

در بیمارستان، به‌ هر بیمار یک‌ رژیم‌ غذایی‌ مغذی داده می‌شود.

It was easy to detect that the skinny boy was not well nourished.

تشخیص‌ اینکه‌ آن پسر لاغر خوب تغذیه‌ نشده بود، آسان بود.

After the operation, our doctor plans to nourish my mother with vitamins and good food.

بعد از عمل‌ جراحی‌، پزشک‌ قصد دارد با ویتامین‌ و غذاهای خوب مادرم را تقویت‌ کند.

Milk is nourishing drink.

شیر نوشیدنی مغذی است.

Blood nourishes the tissues.

خون به بافت‌ها خوراک رسانی می‌کند.

Different foods nourish the human body.

غذاهای مختلف بدن انسان را تغذیه می‌کنند.

His poetry nourished in us the dream of liberty.

اشعار او خواب و خیال آزادی را در ما پرورش داد.

Heroin addiction nourishes other criminal activities.

اعتیاد به هرویین به شیوع فعالیت‌های تبهکارانه کمک می‌کند.

For years, she had nourished the thought of a trip abroad

سال‌ها آرزوی سفر خارج را در سر پرورده بود.

My parents were trying to nourish in us a sense of responsibility and honesty.

والدینم می کوشیدند حس وظیفه شناسی و امانت را در ما پرروش بدهند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>