دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی و دو ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Paltry

  [ˈpɔːltri]

Adjective

(of an amount) too small to be considered as important or useful

ناچیز، بی مورد، کم اهمیت

having no value or useful qualities

بنجل، به درد نخور، آشغالی، پاپاسی، چلسه، پیزری، سر هم بندی شده

Synonyms

meagre, petty, trivial, trifling, beggarly, derisory, measly, piddling, inconsiderable, insignificant, trivial, worthless, unimportant, small, low, base, minor, slight, petty, trifling, Mickey Mouse, piddling, toytown, poxy, nickel-and-dime, picayune, chickenshit, twopenny-halfpenny

Antonyms

considerable, valuable, major, important, grand, significant, essential, consequential

Examples

Paltry excuses

بهانه‌های بیخود

A paltry sum

چندر قاز

Those paltry houses they are building are unfit for occupation.

آن خانه‌های پیزری که آنها می‌سازند قابل سکونت نیست.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>