نام دسته:
هفته سی و دو ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Salubrious

1

Adjective

 • 1402/06/27

Rabid

1

Adjective

 • 1402/06/27

Facetious

1

Adjective

 • 1402/06/27

Emulate

1

Verb

 • 1402/06/27

Archaic

3

Adjective

 • 1402/06/27

Succinct

1

Adjective

 • 1402/06/26

Ambiguous

3

Adjective

 • 1402/06/26

Extraneous

1

Adjective

 • 1402/06/26

Venerable

1

Adjective

 • 1402/06/26

Menial

1

Noun, Adjective

 • 1402/06/26

Trivial

1

Adjective

 • 1402/06/26

Condone

1

Verb

 • 1402/06/26

Paltry

1

Adjective

 • 1402/06/26

Usurp

1

Verb

 • 1402/06/26

Celerity

5

Noun

 • 1402/06/22

Expedite

1

Verb

 • 1402/06/22

Prodigious

1

Adjective

 • 1402/06/22

Alleviate

4

Verb

 • 1402/06/22

Profound

1

Adjective

 • 1402/06/22

Bizarre

11

Adjective

 • 1402/08/24