دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و سه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Partial

  [ˈpɑːrʃl]

Adjective

not complete: not total or whole

ناتمام، ناکامل، نیمه کاره، ناقص، جزئی

liking somebody/something very much

علاقمند به، دوستدار، خواهان

showing or feeling too much support for one person, team, idea, etc., in a way that is unfair

دارای غرض یا پیش‌داوری، دارای نظر به نفع یکی از طرفین، سوگیر، مغرض، مغرضانه، جانبدار

Synonyms

incomplete, limited, unfinished, imperfect, fragmentary, uncompleted, biased, prejudiced, discriminatory, partisan, influenced, unfair, one-sided, unjust, predisposed, tendentious

Antonyms

complete, full, whole, total, entire, objective, impartial, unbiased, unprejudiced

Examples

We made a partial listing of the urgently needed supplies.

از تجهیزات بسیار ضروری، فهرست‌ برداری ناقصی‌ انجام دادیم‌.

Macy’s had a sale on a partial selection of its winter clothes.

مغازه «میسی‌» بخشی‌ از لباس های زمستانی‌ خود را به‌ حراج گذاشت‌.

Using only a partial amount of his great speed, Jim Ryun surpassed all the other runners.

با اینکه‌ «جیم‌ روان» تنها بخشی‌ از سرعت‌ زیاد خود را به‌ کار گرفت‌، از تمام دوندگان دیگر پیشی‌ گرفت‌.

A partial solution

راه حل نسبی

Partial paralysis

فلج ناقص

A partial success

موفقیت ناتمام

A partial eclipse of the moon

مهگرفت (خسوف) ناقص

A partial evacuation of the city

تخلیه‌ی برخی از نقاط شهر

She is very partial to ice-cream.

او خیلی بستنی دوست دارد.

The partial testimony of the friends of the accused

شهادت یکطرفه‌ی دوستان متهم

A judge must be impartial and a partial judge belongs in prison.

قاضی باید بی‌غرض باشد و قاضی سوگیر جایش در زندان است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>