دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و سه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Precaution

  [prɪˈkɔːʃn]

Noun

measures taken beforehand; foresight OR something that is done in advance in order to prevent problems or to avoid danger

اقدام احتیاطی، عامل احتیاطی، احتیاط، هوشکاری، از پیش مواظب بودن، پیش هشیاری، پیش آمایی

Synonyms

safeguard, insurance, protection, provision, safety measure, preventative measure, belt and braces, forethought, care, caution, anticipation, prudence, foresight, providence, wariness, circumspection

Antonyms

harm, hurt, injury, neglect, negligence, thoughtlessness, carelessness, disregard, hindsight, ignorance

Examples

Detectives used precaution before entering the bomb’s vicinity.

کارآگاهان پیش‌ از ورود به‌ محوطه‌ی بمب‌، جانب‌ احتیاط بکار بردند.

We must take every precaution not to pollute the air.

باید هرگونه‌ اقدام پیشگیرانه‌ را بکار ببندیم‌ تا هوا را آلوده نکنیم‌.

Before igniting the fire, the hunters took unusual precaution.

شکارچیان قبل‌ از روشن‌ کردن آتش‌ بسیار احتیاط کردند.

We must take the necessary precautions against fire.

باید از پیش اقدامات لازم را برای مبارزه با آتش سوز به عمل آوریم.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>