دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و سه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Prior

  [ˈpraɪər]

Noun

a person who is in charge of a group of monks or nuns living in a priory

رئیس صومعه، پیر دیر، بزرگ دیر

(in an abbey) a person next in rank below an abbot or abbess

(کلیسای بزرگ) معاون کشیش

Examples

The English Reformation removed powerful abbots and priors from their seats.

اصلاح طلبان انگلیسی، راهبان قدرتمند و روسای صومعه را از کرسی های خود حذف کردند.

Prior

  [ˈpraɪər]

Adjective

happening or existing before something else or before a particular time

(از نظر زمان یا ترتیب) پیشین، از پیش، از قبل، قبلی، اسبق، پیش‌آیند

already existing and therefore more important

ارجح، مهمتر، سزیده‌تر

before something

پیش از، قبل از

Synonyms

earlier, previous, former, preceding, foregoing, antecedent, aforementioned, pre-existing, anterior, pre-existent

Antonyms

later, after, current, following, future, present, subsequent

Examples

Prior to choosing his life’s vocation, Paul traveled to India.

«پل‌» قبل‌ از انتخاب حرفه‌ی زندگی‌اش به‌ هند سفر کرد.

Myrna was unhappy prior to meeting her beau.

«میرنا» پیش‌ از ملاقات معشوقه‌اش افسرده بود.

Samson had been a strong man prior to having his hair cut.

«سامسون» قبل‌ از اینکه‌ موهایش‌ را کوتاه کند، مرد نیرومندی بود.

Prior to his arrival

پیش از ورود او

A prior appointment

قرار ملاقات از قبل

I had no prior knowledge of his coming.

از آمدن او اطلاع قبلی نداشتم.

A responsibility prior to all others

مسئولیتی مهمتر از همه‌ی مسئولیت‌های دیگر

My children have a prior right to my money.

بچه‌هایم حق ارجحی به پول من دارند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>