دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته سی و دو ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Profound

  [prəˈfaʊnd]

Adjective

very great; felt or experienced very strongly

(بسیار) عمیق، پر ژرفا، بی پایاب، ژرف

showing great knowledge or understanding

(اندیشه و غیره) پر مغز، پر محتوا، بسیار محسوس، جان فرسا

needing a lot of study or thought

بنیادی، اساسی

very serious; complete

کامل، محض

Synonyms

sincere, acute, intense, great, keen, extreme, hearty, heartfelt, abject, deeply felt, heartrending, wise, learned, serious, deep, skilled, subtle, penetrating, philosophical, thoughtful, sage, discerning, weighty, insightful, erudite, abstruse, recondite, sagacious, complete, intense, absolute, total, extreme, pronounced, utter, consummate, unqualified, out-and-out

Antonyms

shallow, insincere, stupid, unwise, uneducated, thoughtless, uninformed, imprudent, unknowledgeable, slight, superficial

Examples

A profound thinker

یک آدم ژرف اندیش

A profound poem

یک شعر پر مغز

Profound sorrow

اندوه ژرف

Profound changes

دگرگونی‌های اساسی

A profound silence

سکوت محض

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>