دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس بیست و سه ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Rarely

  [ˈrerli]

Adjective

seldom; not very often

بندرت، نه‌ زیاد، گهگاه، کم

unusually or remarkably well; excellent

به طور زیبا یا عالی، به طور کم نظیر، کم‌سان، استثنایی

Synonyms

seldom, hardly, almost never, hardly ever, little, once in a while, infrequently, on rare occasions, once in a blue moon, only now and then, scarcely ever

Antonyms

often, commonly, usually, regularly, frequently

Examples

You rarely hear adults raving about a movie they just saw.

بندرت می‌شنوید که‌ بزرگسالان در مورد فیلمی‌ که‌ تازه دیده اند، بحث‌ کنند.

People are rarely frank with each other.

مردم بندرت با همدیگر صادق هستند.

l rarely attend the annual meetings of our family circle.

بندرت در نشست‌های سالانه‌ محفل‌ خانوادگی‌مان شرکت‌ می‌کنم.

I see him rarely anymore.

دیگر خیلی کم او را می‌بینم.

He rarely goes out of the house.

او به ندرت از خانه بیرون می‌رود.

She played the piano so rarely that everyone was filled with admiration.

او چنان عالی پیانو زد که همه غرق تحسین شدند.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>