دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته چهاردهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Relegate

  [ˈrelɪɡeɪt]

Verb

to give somebody a lower or less important position, rank, etc. than before

تنزل ( رتبه و غیره) دادن، فروداندن، محول کردن، سپردن، واگذار کردن

Synonyms

demote, degrade, downgrade, declass, banish, exile, expel, throw out, oust, deport, eject, expatriate

Examples

The job of planning was relegated to a young engineer.

شغل طرح‌ریزی را به یک مهندس جوان محول کردند.

Much of the work was relegated to special committees.

بخش عمده‌ی کار را به کمیسیون‌های ویژه واگذار کردند.

Less important details are relegated to the footnotes.

جزئیات کم‌اهمیت‌تر را در پانویس‌ها آورده‌اند.

In that tribe, hunting has been relegated to a secondary role.

در آن قبیله شکار نقش ثانوی پیدا کرده است.

Native languages were relegated to a lower plane than Latin.

برای زبان‌های بومی رتبه‌ی کمتری قائل بودند تا زبان لاتین.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>