دسته‌ها واژه‌های ۱۱۰۰ هفته هجدهم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Urbane

  [ɜːrˈbeɪn]

Adjective

​(especially of a man) good at knowing what to say and how to behave in social situations; appearing relaxed and confident

با ادب، مودب، مبادی آداب، با نزاکت

Synonyms

sophisticated, cultured, polished, civil, mannerly, smooth, elegant, refined, cultivated, cosmopolitan, civilized, courteous, suave, well-bred, debonair, well-mannered

Antonyms

rude, gauche, boorish, uncouth, impolite, uncivilized, discourteous, clownish, uncultured

Examples

He tried hard to be urbane.

او تلاش زیادی کرد تا مودب باشد.

She describes him as urbane and charming.

او را با نزاکت و جذاب توصیف می کند.

He was an urbane, kindly, and generous man.

او مردی با ادب، مهربان و سخاوتمند بود.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>