دسته‌ها واژه‌های ۵۰۴ درس هفدهم ۵۰۴
5 از 1 امتیاز

Wretched

  [ˈretʃɪd]

Adjective

(of a person) feeling ill or unhappy

(شخص) احساس بیماری، ضعیف، غمگین، حال بسیار بد

very unsatisfactory; miserable OR extremely bad or unpleasant

بسیار نامطلوب، اسفبار، بدبخت، فلک‌زده، بیچاره، مفلوک، زبون، ذلیل، مسکین

making you feel sympathy or making you sad

مصیبت‌بار، فلاکت‌بار، بسیار بد

used to show that you think that somebody/something is extremely annoying

(آدم) منفور، لهاش، گجستک، لئیم

Synonyms

unfortunate, poor, sorry, hapless, pitiful, luckless, star-crossed, pitiable, unhappy, depressed, distressed, miserable, gloomy, hopeless, dismal, pathetic, worthless, melancholy, pitiful, forlorn, abject, woeful, dejected, downcast, disconsolate, funereal, crestfallen, doleful, down in the dumps, pitiable, cheerless, woebegone, comfortless, brokenhearted, worthless, poor, sorry, miserable, pathetic, inferior, paltry, deplorable

Antonyms

happy, contented, cheerful, carefree, jovial, untroubled, light-hearted, great, successful, excellent, thriving, flourishing, splendid

Examples

I feel wretched after a night when I've scarcely slept.

بعد از اینکه‌ یک‌ شب‌ به‌ سختی‌ توانستم‌ بخوابم‌، احساس بسیار بدی داشتم‌.

There was unanimous agreement that we had seen a wretched movie.

همگی‌ موافق‌ بودیم‌ که‌ فیلم‌ بسیار بدی تماشا کرده ایم.

Toby had wretched luck at the gambling tables.

«توبی‌» در سر میز قمار بد شانس‌ بود.

Wretched health

سلامتی بسیار بد

The wretched food of the prison

خوراک‌های بسیار بد زندان

The wretched wife of the slain soldier

زن بدبخت سرباز کشته شده

Their living conditions are truly wretched.

شرایط زندگی آنان واقعا فلاکت‌بار است.

آیا شما می‌دانید؟

90% همه‌ی آموزش‌های زبانینا رایگان است!

رایگان برای همیشه درباره‌ی ما

Your Turn

حالا نوبت شماست که این آموزه را کامل کنید. مثال بزنید و پیشنهادتان برای تکمیل این صفحه را به ما بگویید. همه‌ی دیدگاه‌های خوب نمایش داده می‌شوند.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>