نام دسته:
هفته بیستم ۱۱۰۰
5 از 1 امتیاز

Lugubrious

1

Adjective

 • 1402/05/14

Levity

1

Noun

 • 1402/05/14

Maudlin

1

Adjective

 • 1402/05/14

Unabated

3

Adjective

 • 1402/05/14

Puissant

1

Adjective

 • 1402/05/14

Trenchant

2

Adjective

 • 1402/05/12

Sultry

2

Adjective

 • 1402/05/12

Edifice

1

Noun

 • 1402/05/12

Vicissitudes

1

Noun

 • 1402/05/12

Extant

1

Adjective

 • 1402/05/12

Abstemious

10

Adjective

 • 1402/05/12

Disparate

1

Adjective

 • 1402/05/12

Omnivorous

1

Adjective

 • 1402/05/12

Repose

1

Noun, Verb

 • 1402/05/12

Redolent

1

Adjective

 • 1402/05/12

Reviled

1

Adjective

 • 1402/05/11